Isko 2

Stručný popis

Informační systém kvality ovzduší verze 2 (ISKO 2) obsahuje databázi o stavu ovzduší. V databázi jsou tři hlavní druhy dat:

Jednak jsou zde popisné údaje o regionech, lokalitách, měřicích sítích, stanicích, měřených veličinách a vztazích mezi nimi.

Dále jsou to primární naměřená data. Síť měřicích stanic ČHMÚ, Zdravotního ústavu a dalších organizací neustále dodává naměřená data o kvalitě ovzduší (koncentrace škodlivých látek) a meteorologické údaje.

Z primárních dat jsou počítány agregované údaje - nejrůznější průměry, kvantily a další statistická data.

Klientské aplikace slouží k importu, údržbě, exportu dat a dále k jejich grafické prezentaci. Tyto aplikace jsou založeny na Microsoft .NET frameworku a běží na OS Microsoft Windows.


Portál ČHMÚ

Ze systému ISKO2 jsou na portále ČHMÚ dostupné infrormace o stavu ovzduší v podobě map, grafů a tabulkových přehledů.

Dále je ze systému ISKO2 rutinně generováno velké množství statických stránek :

... a mnoho dalších, přístupných pouze na intranetu ČHMÚ.


Tabelární přehled znečištění ovzduší

Každý rok zveřejňuje ČHMÚ tabelární přehled znečištění ovzduší. Tento přehled je generován pomocí ISKO 2.


Galerie screenshotů - klientské aplikace